top of page
RESERVA DE CITAS

Las bonificaciones están sujetas a la prescripción del fisioterapeuta.

El monto de la bonificación debe pagarse en un único anticipo.

Las ausencias sin previo aviso con 24 horas de anticipación se deducirán del bono como sesiones realizadas.

BONOS E TARIFAS

Los bonos de 5 sesiones vencen 4 semanas después de la primera sesión.

Los bonos de 10 sesiones vencen a las 6 semanas de la primera sesión.

AUSENCIAS, RETRASOS, CANCELACIÓN E MODIFICACIÓN DE CITAS

  1. As modificacións e cancelacións de citas deben ser comunicadas cun mínimo de 4 horas de antelación.

  2. En caso de que un paciente non acuda á súa cita ou non a cancele con tempo suficiente, a cita contará como realizada e deberá ser aboada, quedando bloqueado sin posibilidade de coller cita no centro ata que o importe da sesión sexa aboado.

  3. Tras 2 ausencias sin comunicación previa dun mínimo de antelación, o paciente pasará a ser marcado como reincidente e paciente de prepago, isto é, deberá abonar o importe da sesión xa no momento de coller a cita.

  4. Nas sesión marcadas como parte de un bono, as ausencias incomunicadas ca debida antelación (4 horas) serán descontadas dos bono como sesión realizadas.

  5. Nas sesión en parella, as ausencias de 1 dos membros contarán como sesión realizada.

  6. Os beneficiarios de prezos especiais (convenios) que se convirtan en reincidentes, perderán a súa condición de beneficiario, aplicándoselles ás tarifas xerais e o designado nos puntos 2 e 3.

bottom of page