top of page
RESERVA DE CITAS

Bonuses are subject to the prescription of the physiotherapist.

The amount of the bonus must be paid in a single down payment.

Absences without prior 24-hour notice will be deducted from the bonus as sessions held.

BONOS E TARIFAS

The 5-session bonuses expire 4 weeks from the first session.

The 10-session bonuses expire 6 weeks from the first session.

AUSENCIAS, RETRASOS, CANCELACIÓN E MODIFICACIÓN DE CITAS

  1. As modificacións e cancelacións de citas deben ser comunicadas cun mínimo de 4 horas de antelación.

  2. En caso de que un paciente non acuda á súa cita ou non a cancele con tempo suficiente, a cita contará como realizada e deberá ser aboada, quedando bloqueado sin posibilidade de coller cita no centro ata que o importe da sesión sexa aboado.

  3. Tras 2 ausencias sin comunicación previa dun mínimo de antelación, o paciente pasará a ser marcado como reincidente e paciente de prepago, isto é, deberá abonar o importe da sesión xa no momento de coller a cita.

  4. Nas sesión marcadas como parte de un bono, as ausencias incomunicadas ca debida antelación (4 horas) serán descontadas dos bono como sesión realizadas.

  5. Nas sesión en parella, as ausencias de 1 dos membros contarán como sesión realizada.

  6. Os beneficiarios de prezos especiais (convenios) que se convirtan en reincidentes, perderán a súa condición de beneficiario, aplicándoselles ás tarifas xerais e o designado nos puntos 2 e 3.

bottom of page